شرايط اعطای تسهيلات لیزینگ صنعت و معدن
 
خودرو سواری1- شرايط عمومی متقاضی :

1.1. متقاضی بايد شاغل و دارای درآمد كافی بوده و توانايی پرداخت اقساط توسط ايشان محرز گردد .

1.2. سن متقاضی حداقل 23 سال و حداكثر 70 سال باشد.

1.3. دارا بودن گواهينامه رانندگی طبق قوانين راهنمائی و رانندگی به تناسب نوع خودرو درخواستی كه يك سال از تاريخ صدور گواهينامه گذشته باشد.

1.4. ارائه مدارك و مستندات شغلی( گواهی اشتغال به كار و كسر از حقوق + آخرين فيش حقوقی + آخرين حكم كارگزينی ) يا ( كپی برابر اصل جواز كسب / پروانه مطب / پروانه وكالت و ... + مستندات محل كسب / مطب / دفتر كار و ... ) 2. ميزان تسهيلات :

2.1. تسهيلات اعطايی 70 درصد مبلغ خودرو تعيين می گردد.3. مدت تسهيلات :

3.1. مدت تسهيلات حداكثر 48 ماه و بر اساس درخواست متقاضی تعيين می گردد.4. نرخ سود تسهيلات :

4.1. نرخ سود تسهيلات براساس آخرين مصوبات بانك مركزی تعيين می گردد كه اين ميزان در سال جاری 21 % مصوب بانكی می باشد.5. تضامين :

5.1. تا سقف 1000 ميليون ريال تسهيلات : يك يا دو نفر ضامن معتبر و مورد وثوق(با ارائه مستندات شغلی ) - يك فقره چك به مبلغ اصل + فرع تسهيلات 
+ بیمه های آتی - يك فقره چك به مبلغ نصف اصل + فرع تسهيلات + بیمه های آتی، سفته به مبلغ اصل + فرع تسهيلات + بیمه های آتی - وكالت فك پلاك

5.2. بيش از 1000 ميليون ريال تسهيلات : وثيقه ملكی بلامعارض ، ارزنده ، شهری و سهل البيع دارای پايانكار شهرداری به ميزان 120% مبلغ تسهيلات- يك فقره چك به مبلغ اصل + فرع تسهيلات + بیمه های آتی - يك فقره چك به مبلغ نصف اصل + فرع تسهيلات + بیمه های آتی - وكالت فك پلاك و يا ارائه ضمانتنامه بانكی معادل 120 درصد مبلغ تسهيلات 

تبصره: در صورت تشخيص كارشناس ليزينگ مبنی بر معرفی دو نفر ضامن معتبر ، ارائه مدارك ضامن دوم ضروری است.6. شرايط ضامنين :

   مدارك شغلی ضامن كارمند رسمی ( گواهی اشتغال به كار و كسر از حقوق + آخرين حكم كارگزينی + آخرين فيش حقوقی )

   مدارك شغلی ضامن كاسب : كپي برابر با اصل جواز كسب معتبر كه مورد تأیید کارشناس لیزینگ باشد + مستندات محل كسب

         مدارك وثيقه ملكی : كپی تمام صفحات سند مالكيت + گواهی پايانكار شهرداری + مدارك شناسايی صاحب ملك     *  تمام تصاوير مدارك در برگه A4تهيه و ارائه گردد.

      *  تمام مدارك می بايست توسط دادگستری یا دفاتر اسناد رسمی كپی برابر با اصل باشند.       

      *  ماليات بر ارزش افزوده سود تسهيلات اعطايی بعهده مشتری بوده كه در هنگام عقد قرارداد نقداً دريافت خواهد شد.شرايط فوق تا اطلاع ثانوي قابل اجراء می باشد و در صورت هرگونه تغيير در شرايط ، اعطای تسهيلات بر اساس شرايط جديد انجام خواهد شد. 
     آدرس دفتر مركزی ليزينگ صنعت و معدن : تهران –سهروردی شمالی –خيابان شهيد توپچی –پلاك 9

تلفن تماس : 230-84225225  _  
84225256