اجاره به شرط تمليك:
عقد اجاره يكي از عقودي است كه طبق لايحه قانون عمليات بانكي بدون ربا، بين شركت ليزينگ بعنوان مالك يا موجر و متقاضي يا استفاده كننده از تسهيلات بعنوان مستأجر منقعد مي گردد.
براساس اين قرارداد موجر كالاي مورد نظر مستأجر را با استفاده از منابع مالي خود از فروشنده و يا توليدكننده تأمين و در صورت حصول كليه تعهدات مندرج در قرارداد از سوي مستأجر در پايان دوره اجاره، مالكيت كالا را به مستأجر منتقل مي نمايد.
فروش اقساطي:
معامله اي است كه طي آن خريدار بخشي از بهاي دارايي را در هنگام انعقاد قرارداد و بقيه را طي توافقي با فروشنده با شرايط معين در طول يك دوره مشخص به طور اقساط پرداخت مي نمايد. در اين معامله مالكيت قانوني تجهيزات از همان زمان انعقاد قرارداد به نام خريدار منتقل مي شود.