تعریف لیزینگ(Leasing)
                        مجموعه اي از مبادلات اقتصادي مشتمل بر خريد، اجاره و نهايتاً فروش (تمليك) را در بر مي¬گيرد. بعبارت ديگر قرارداد ياد شده بين شركت ليزينگ بعنوان مالك يا موجر (Lessor) و متقاضي يا استفاده كننده از تسهيلات بعنوان مستأجر (Lessee) منعقد مي گردد. بر اساس اين قرارداد موجر كالاي مورد نظر مستأجر را (مورد اجاره) با استفاده از منابع مالي خود از فروشنده و يا توليدكننده تأمين و با قبول اينكه در صورت حصول و انجام كليه تعهدات مندرج در قرارداد، مستأجر اختيار دارد تا مالكيت مورد اجاره را بنام خود از موجر تقاضا نمايد، مورد اجاره را براي مدت تعيين شده در قرارداد (مدت بازپرداخت تسهيلات) بصورت اجاره در اختيار مستأجر قرار مي دهد.