مشتریان محترم لیزینگ می توانند اعتراض و یا شکایت خود از واحد های لیزینگ را بصورت غیر حضوری ثبت و ارسال فرمایند.
اظهارات ثبت شده در اسرع وقت، توسط ناظرین حقوقی و امنیت لیزینگ بررسی و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. لذا خواهشمند است در صورت مشاهده و برخورد با هر نوع بی انضباطی و یا عدم دقت در رسیدگی به امور و درخواست خود؛ نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمائید.