سرمايه شركت در بدو تأسيس 500 ميليون ريال بوده كه طي چندین مرحله به مبلغ 2،000،000 ميليون ريال (شامل تعداد 2،000 میلیون سهم به ارزش اسمي هر سهم 1،000 ريال) در پايان سال مالي منتهي به 1395/12/29افزايش يافته است.
شركت ليزينگ صنعت و معدن (سهامي عام) در تاريخ 1383/10/07در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و پس از انجام مقدمات لازم از تاريخ 1383/11/26نام شركت در تابلو بورس درج و در تاريخ 1383/12/25اولين معامله بر روي سهام شركت انجام گرديد.

تركيب سهامداران داراي مالكيت بيش از پنج درصد سهام شركت در تاریخ 1397/6/31به شرح جدول ذیل است:

ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام
1 شرکت بانک صنعت و معدن ( سهامی خاص ) 866،507،772 43.33
2 شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران ( سهامی عام ) 352،593،673 17.63
3 شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ( سهامی عام ) 307،999،000 15.40
4 شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند ( سهامی عام ) 222،937،398 11.15
5 شرکت نو آوران مدیریت سبا ( سهامی خاص ) 104،854،402 5.24
6 سایر سهامداران 145،107،775 7.25
جمع 2،000،000،000 100