سرمايه شركت در بدو تأسيس 500 ميليون ريال بوده كه طي چندین مرحله به مبلغ 2،000،000 ميليون ريال (شامل تعداد 2،000 میلیون سهم به ارزش اسمي هر سهم 1،000 ريال) در پايان سال مالي منتهي به 1395/12/29افزايش يافته است.
شركت ليزينگ صنعت و معدن (سهامي عام) در تاريخ 1383/10/07در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و پس از انجام مقدمات لازم از تاريخ 1383/11/26نام شركت در تابلو بورس درج و در تاريخ 1383/12/25اولين معامله بر روي سهام شركت انجام گرديد.
تركيب سهامداران داراي مالكيت بيش از 1درصد سهام شركت در پايان سال مالي منتهي به 1396/03/31به شرح جدول زير است:


سهامدار درصد سهام
بانک صنعت و معدن 43.3 %
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران(سهامی عام )  17.6 %
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ( سهامی عام ) 14.5 %
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند(سهامی عام ) 10.9 %
شرکت نوآوران مدیریت سبا ( سهامی خاص ) 5.2 %
سایر 8.5 %