شخصیت حقوقی عضو هیئت مدیره 
بانک صنعت و معدن
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران ( سهامی عام )
شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند ( سهامی عام )
شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن ( سهامی خاص )
شرکت کار گزاری رسمی بیمه توسعه صنعت و معدن نو اندیشان ( سهامی خاص )