شخصیت حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده سمت
بانک صنعت و معدن داریوش سهرابی رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران علیرضا اسد پور کفاش نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند محمد علی رازانی نظام العلمایی عضو هیئت مدیره
شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن فضل اله جعفری عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن محمد رضا محسنی عضو هیئت مدیره