نماینده شخصیت حقوقی عضو هیئت مدیره 
آقای علی اصغر قاسمیان شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
آقای علیرضا اسد پور کفاش شرکت صنایع شیمیایی ایران
آقای علی زارعی بانک صنعت و معدن
آقای محمد رضا محسنی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن
آقای حسن احمدی شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن