شركت بوسيله هيئت مديره متشكل از پنج نفر عضو و مدير عامل منتخب هيئت مديره اداره مي‏‏شود.

شخصيت حقوقي عضو هيئت مديره نماینده سمت
بانک صنعت و معدن سید عنایت اله هاشمی عضوهیئت مدیره
(غیر موظف)
     
شرکت سرمایه گذاری
آتیه دماوند
محمدعلی رازانی نظام العلمایی عضوهیئت مدیره
(غیر موظف)
     
شرکت لیزینگ
آتیه ‏الوند
علیرضااسدپورکفاش مدیرعامل ونائب رئيس هیئت مدیره
(موظف)
     
شرکت سرمایه ‏گذاری
صنعت و معدن
حسن رضوانفر رئيس هيئت مديره
(غیر موظف)
     
شرکت صنایع شیمیایی
ایران
فضل اله جعفری
عضوهیئت مدیره
(غير موظف)