جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 1 از 1 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

در اين مقاله، رابطه بین سود تقسیمی و کیفیت سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طي سال های 1386 تا 1390 مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده از آزمون های همبستگی پیرسون، برازش و مدل های رگرسیونی چند متغیره حاکی از آن است که رابطه معنادار و معکوس ميان اقلام تعهدی اختیاری و میزان سود تقسیمی شرکت‌ها، رابطه ی مستقیم و معنادار بین نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و میزان سود تقسیمی شرکت‌ها و رابطه‌ی معکوس و معنادار ميان فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و میزان سود تقسیمی شرکت‌ها وجود دارد.