سهامداران شرکت

سهامداران شرکت

براساس صورت مالی دوره نه ماهه منتهی به 31 شهریور 1400 ترکیب سهامداران به بدین ترتیب می باشد:

ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام
1 بانک صنعت و معدن 966408772 48/3
2 شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند 265185172 13/2
3 شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران 195429877 9/8
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن 137769386 6/9
5 سایر 435206793 21/8
جمع 2000000000 100

لیـزینـگ صنعـت و معـدن (سهامی عام) دارای نیم قـرن تجـربه و پیشـگام در صنعـت لیـزینـگ