مدلسازی ليزينگ عملياتی در ايران

فصلنامه 12

مدلسازی ليزينگ عملياتی در ايران

هادي اصفهانی، معاون اجرايی ليزينگ، شركت ليزينگ صنعت و معدن

حسام­الدين ژوله، مدير ليزينگ، شركت ليزينگ اميد

سميه حامدی، مدير تحقيق و توسعه، شركت ليزينگ صنعت و معدن

1- مقدمه:

لیزینگ عملیاتی شالوده و اساس لیزینگ و اجاره میباشد. سالهاست کشورهای توسعه یافته سهم بزرگی از فعالیتهای اقتصادی خود را در  قالب لیزینگ عملیاتی محقق میکنند.

با استفاده از لیزینگ فرهنگ مالکیت دارایی هایی مثل ماشین و ملک جای خود را به فرهنگ اجاره سپرده و به این ترتیب سرمایه­های کوچک و بزرگ جامعه به جای آنکه سرگردان به دست آوردن سود بیشتر خرید املاک متعدد و خودرو متعدد باشند به سمت تولید هدایت شده و جامعه منافع خود را در تولید جستجو كند.

لیزینگ عملیاتی منابع شرکتهای لیزینگ را به جای اعطای تسهیلات که یک فعالیت بانکی است به سمت اجاره داری که فعالیت اصلی لیزینگ میباشد سوق میدهد وشرکتهای لیزینگ با خرید انواع کالاهای مصرفی بادوام و سرمایه ای موجب رشد و شکوفایی شرکتهای تولیدی میگردند.

در حال حاضر در شرایطی هستیم که شرکتهای لیزینگ عملاً در اعطای تسهیلات خودرو دچار مشکلات حادی شده­اند و با محدودیت­های موجود در ارایه ضمانتنامه عملاً به سمت فعالیتهایی سوق پیدا کرده­اند که با ماهیت لیزینگ هماهنگی کامل ندارد و ممکن است در آینده ای نزدیک با یک سوال اساسی روبرو گردند که در شرایطی که بانکها خود عقد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک دارند چه نیازی به شرکتهای لیزینگ میباشد.

لذا انجام لیزینگ عملیاتی به عنوان بخشی از فعالیتهای لیزینگ در شرکتهای لیزینگ یک ضرورت بوده و میتواند با توجه به تأثیر کاهش نیاز به نقدینگی جامعه برای خرید اتومبیل و ملک جامعه را از بار نیاز به نقدینگی زیاد که آفت بزرگ جامعه ماست به مرور دور نگهدارد.

اگرچه ليزينگ عملياتی در تمامی صنايع، خصوصاً ماشين­ آلات و تجهيزات كاربرد وسيعی دارد، اما در مرحله آزمايشی، پياده­سازی آن در بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفته است.

2– ادبيات تحقيق

2 1 – ليزينگ عملياتی:

در ليزينگ عملياتی، مستاجر، براي استفاده از تجهيزات ، قراردادی را امضاء مي کند. در اين نوع ليزينگ ، موجر تجهيزات را خريداری و با اجاره دادن آنها به کاربران سود می برد . موجر ريسک مربوط به ارزش باقيمانده و نيز فرسودگی تجهيزات را تقبل می کند.

2 2 – ارزش باقيمانده:

ارزش باقيمانده در ليزينگ عملياتی به معنی ارزش تخمينی منصفانه بازار در انتهای مدت اجاره است. اين تخمين يا برآورد هنگام قيمت گذاری اجاره توسط موجر انجام مي­شود.

2 – 3 – ليزينگ خالص:

نوعي از اجاره مالی/عملياتی كه در آن تمام مسئوليت­های مربوط به مالكيت از قبيل بيمه، نگهداری و تعميرات، بر عهده مستأجر باشد.

2 4 ليزينگ با خدمات كامل:

اجاره عملياتي كه موجر خدمات اضافی(علاوه بر تأمين مالی) نظير بيمه و نگهداری را نيز ارائه مي­دهد.

2 5 – مراحل تكامل بازار ليزينگ:

تکامل لیزینگ در کلیه کشورها مسیر مشابهی را طی می کند . نمودار شماره 1 مراحل تکامل بازارهای لیزینگ را نشان  می دهد.

نمودار شماره 1 مراحل تکامل بازارهای لیزینگ

در ابتداي آشنايی مردم با ليزينگ، معمولاً معاملات از نوع مالی”ساده” و با پرداخت كامل اند. در اين مرحله، قراردادها عموماً غير قابل فسخ و خالص‌اند.

مرحله بعد از ليزينگ ساده ليزينگ “خلاق”، است كه در آن ليزينگ مالی با ويژگي هاي متنوع عرضه مي شود.  با رقابتي شدن ليزينگ، موجرين خلاق مي شوند. در اين مرحله، برخی ساختاربندی هاي ليزينگ مالی آغاز مي‌شود (در مقابل ساختار خطي مرحلة قبل). همچنين تغييراتي در شرايط پايان قرارداد ايجاد مي­شود (مانند پرداخت های كوچك و بزرگی كه مي توان به طور يكجا در آخر دوره انجام داد يا اين كه آنها را مجدداً براي مدتی، مثلاً 12 ماه تامين مالي نمود).

مرحلة بعد (مرحله سوم)، معرفی ليزينگ عملياتی است. دلايل متعددي باعث به وجود آمدن ليزينگ عملياتي می شود. اين دلايل عبارتند از:

 • افزايش رقابت كه باعث مي شود برخي از موجران محصولات جديدي ارائه كنند.
 • تقاضاي مستاجران به خصوص شركت های بزرگ بورسی و شركت هاي چند مليتی.
 • بازارهاي ثانويه در حال توسعه يا توسعه يافته كه وجود آنها براي موفقيت ليزينگ عملياتی ضروری است.
 • نبود منافع مالياتی در ليزينگ مالی.

با توسعه ليزينگ، برخي موجرين وارد مرحلة چهارم– يا مرحلة محصولات جديد مي شوند. در اين مرحله، محصولاتي نظير ليزينگ تركيبي، ليزينگ اهرمی، ليزينگ مرزگذر، ليزينگ پرخطر و اوراق سرمايه گذاري اجاره اي معرفی مي شوند. بدين ترتيب معرفی محصولات جديد، به لطف تداوم خلاقيت موجران، استمرار می يابد.

مرحلة پنجم، مرحلة بلوغ است كه در بازارهاي كاملاً توسعه يافته ليزينگ نظير ايالات متحده و استراليا ديده مي‌شود.  از ويژگی هاي اين مرحله در مرحله بلوغ، بزرگ ها (از طريق  ادغام شركت ها و خريد شركت هاي كوچك توسط شركت هاي بزرگ) بزرگتر می شوند، حاشيه سود (به دليل رقابت شديد) كم تر مي شود، درصد نفوذ ليزينگ ثابت می ماند (ايالات متحده، مثال بسيارخوبي است چون درصد نفوذ 30 درصدي، در طول يك دهه گذشته ثابت مانده است)، تمركز بر روی يكپارچگی ها و سرمايه گذاری هاي مشترك در جهت هم افزايی، بيشتر می شود و سرانجام موجرين می كوشند تا ارزش افزوده ايجاد كنند.

 3 –مدل محاسباتي ليزينگ عملياتی: شماره 1
 3 – 1 – معرفی مدل شماره 1

همانطور كه مي­دانيم، انواع مختلف از مدل های مالی هستند که با توجه به هدف و نیاز مورد استفاده قرار مي گيرند. در میان انواع مختلف مدل مالی، “جريان نقدينگی” از مهم ترین مدل ها است.  همچنين روش هاي مختلفي برای محاسبه اقساط در ليزينگ عملياتی وجود داشته و می توان مدل هاي متفاوتی را براساس نرخ بازگشت سرمايه مورد انتظار مهندسی نمود.

اساس اين مدل پيشنهادی، براساس مدل­های مورد استفاده در كشورهاي توسعه يافته مي­باشد. لكن باتوجه به تفاوت های موجود در نرخ بهره ميان كشورها و انتظار كسب نرخ بازگشت سرمايه بالاتر در كشور ايران با توجه به هزينه فرصت و نرخ هاي سود بالاتر، مدل اوليه با شرايط ايران تطابق داده شده است.

براي محاسبه اقساط ماهانه ليزينگ عملياتي مفروضات و محاسبات زير مورد استفاده قرارگرفته است: 

X: قيمت خودرو

d: تخفيف فروشنده (اختياری)

P: پيش پرداخت

S: وديعه

I: سرمايه گذاری ليزينگ:

RV: ارزش باقيمانده خودرو در پايان مدت قرارداد

n: مدت قرارداد (ماه)

i: نرخ سود

L: تسهيلات  

                                                              

 1. سود سرمايه گذاري ليزينگ، طي مدت قرارداد
 2. هزينه فرصت اصل پول ارزش باقيمانده خودرو كه بصورت اقساط دريافت نشده و در پايان قرارداد با عنوان ارزش باقيمانده پس از فروش خودرو كسب مي­شود.
 3. هزينه فرصت وديعه دريافتی، كه از هزينه مالی كسر مي­شود.

جمع كل هزينه های مالی بر تعداد ماه­های قرارداد تقسيم مي­شود.

پرداخت وديعه و يا پيش پرداخت كه هر كدام شرايط محاسبات خاصی دارند، در اين مدل كاملاً اختياري بوده و پرداخت آن براساس سياست موجر تعيين مي­شود.

شايان ذكر است مدل فوق به نحوي طراحی شده كه نرخ بازگشت سرمايه ليزينگ مالي و ليزينگ عملياتی يكسان باشد. گرچه ليزينگ عملياتی محصولی جديد بوده و برای ورود به بازار نيازمند استفاده از استراتژي است و قيمت گذاری مناسب آن از مهمترين استراتژی های ورود به بازار است.

مثال:

فرض مي­كنيم مشتري براي تأمين خودروي مورد نياز خود استفاده از ليزينگ عملياتي را انتخاب نمايد. همچنين ساير فرضيات و محاسبات بشرح ذيل هستند:

X( قيمت خودرو ): 2/000/000/000 ريال

d(تخفيف فروشنده ): مبلغ 100/000/000 ريال (معادل 5درصد قيمت خودرو)

P( پيش پرداخت): مبلغ 100/000/000 ريال

S( وديعه ): ———–

I( سرمايه گذاري ليزينگ) : 180/000/000ريال                                                                          

n( مدت قرارداد): 24 ماه

 (نرخ سود): 30

RV( ارزش باقيمانده خودرو در پايان مدت قرارداد ): 171/000/000

L( تسهيلات): 90/000/000 ريال

mi1:(اقساط ماهانه اصل تسهيلات): 3/750/000 ريال

mi2:(هزينه مالd ماهانه): 3/408/460 ريال

لذا جمع كل اقساط ماهانه اين قرارداد مبلغ 42/158/460 ريال مي­گردد.

3 – 2 – توجيه اقتصادی مدل شماره 1

ليزينگ عملياتی به عنوان خدمتي جديد نيازمند جلب توجه سرمايه گذار و مصرف كننده بوده و استفاده از آن بايد براي دو طرف عرضه و تقاضا جذاب باشد.

در طرف عرضه شركت هاي ليزينگی هستند كه درحال حاضر با استفاده از فرمول pmt به ارائه تسهيلات درقالب ليزينگ مالي مي­پردازند. لذا توجيه اقتصادی ليزينگ عملياتی در مقايسه با ليزينگ مالی ارائه مي­گردد.

طرف ديگر معادله استفاده­ كنندگان خودرو هستند كه درحال حاضر دو گزينه خريد نقدی و يا استفاده از ليزينگ مالی را پيش روی خود دارند.

3–2–1 – هزينه/فايده مدل شماره 1 براي مصرف كننده

مصرف كننده سه انتخاب پيش روی خود خواهد داشت.

انتخاب 1 – خريد نقدی

انتخاب 2 – استفاده از ليزينگ مالی

انتخاب 3 – استفاده از ليزينگ عملياتی

تحليل هزينه فايده براي مصرف­ك ننده نشان از منفعت بالای ليزينگ عملياتي براي او خصوصاً در مقايسه با خريد نقدي دارد. با اعمال تحليل حساسيت ليزينگ عملياتی براي مصرف كننده در دو پارامتر هزينه فرصت مصرف­ كننده و قيمت خودرو به نتايج مختلفي مي­رسيم. با افزايش هزينه فرصت مصرف كننده كه پارامتری متفاوت از نرخ سود درنظر گرفته شده است، توجيه پذيري ليزينگ عملياتی مشخص تر مي­شود. به بيان ديگر هرچقدر مصرف كننده در استفاده بهينه از منابع مالی و نقدينگی خود تواناتر باشد، منفعت ليزينگ عملياتی برای وی بيشتر مي­گردد. همچنين با افزايش قيمت خودرو نيز فايده ليزينگ عملياتی افزايش مي­يابد.

در ادامه تحليل هزينه فايده استفاده از ليزينگ عملياتي را براي مثال فوق الذكر بررسي مي­نماييم. همانطور كه گفتيم مصرف­كننده سه انتخاب خريد نقدی، استفاده از ليزينگ مالی و همچنين استفاده از ليزينگ عملياتی را پيش روی خود دارد. در تمامی مدل ها فرض مي­شود مصرف كننده در پايان قصد فروش/تعويض خودروی خود را دارد.

خريد نقدی

 • سرمايه گذاري مصرف كننده (قيمت خودرو) = 2/000/000/000 ريال
 • هزينه فرصت قيمت خودرو: 1/800/025/000 ريال
 • هزينه فرصت در اين قسمت با اعمال نرخ سود بانكي 23 درصد درنظر گرفته شده است.
 • هزينه افت قيمت خودرو : 290/000/000 ريال
 • كل هزينه پرداختی: 1/800/315/000 ريال

ليزينگ مالی

 • پيش پرداخت (حداقل 30درصد قيمت خودرو) = 600/000/000 ريال
 • تسهيلات دريافتي: 1/000/400/000 ريال
 • افزايش قيمت ناشي از كارمزد توسعه فروش(5درصد قيمت خودرو): 100/000/000ريال
 • هزينه مالي تسهيلات ليزينگ: 478/670/760 ريال (با نرخ سود 30درصد)
 • هزينه فرصت پيش پرداخت: 37/740/000 ريال
 • هزينه افت قيمت خودرو: 290/000/000ريال
 • كل هزينه پرداختی: 1/410/176/760 ريال

ليزينگ عملياتی

 • پيش دريافت: 100/000/000 ريال
 • هزينه فرصت پيش دريافت: 51/290/000
 • جمع كل اقساط پرداختی: 10/031/118/130
 • جمع كل هزينه پرداختی: 1/093/163/130

با احتساب نرخ سود بانكی 23درصد و حداقل هزينه فرصت برای مصرف­ كننده، استفاده از ليزينگ عملياتی در مقايسه با خريد نقدی و ليزينگ مالی به ترتيب 150و 13ميليون ريال منفعت برای وی دربردارد.

– تحليل حساسيت:

 همانطور كه گفتيم با افزايش هزينه فرصت و همچنين قيمت خودرو منفعت ليزينگ عملياتي افزايش مي­يابد. درصورتيكه فرض كنيم مصرف­كننده با نرخ سودی معادل 30درصد از منابع نقدينگی خود استفاده كند و قيمت خودرو نيز 3000ميليون ريال باشد، استفاده از ليزينگ عملياتی در مقايسه با خريد نقدی و ليزينگ مالی به ترتيب 782 و 201ميليون ريال منفعت دربردارد. شايان ذكر است نرخ سود ليزينگ (مالي/عملياتی) نيز ديگر پارامتر مؤثر در تغيير منفعت مصرف­ كننده است، كه در اين قسمت برای ساده سازی توضيحات يكسان درنظر گرفته شده و مورد مقايسه قرار گرفته نشده است.

مثال­هاي بيشتر در جدول شماره 1 آورده شده است. نرخ سود ليزينگ مالی و نرخ سود تسهيلات و هزينه مالی در ليزينگ عملياتی 30 و طول مدت قرارداد 24 ماه درنظر گرفته شده است.

قيمت خودرونرخ محاسبه هزينه فرصتهزينه خريد نقدیهزينه ليزينگ مالیهزينه ليزينگ عملياتی

2,000,000,000

30

167,000,000

128,267,076

118,080,313

35

193,500,000

136,217,076

119,405,313

3,000,000,000

30

2,505,000,000

1,924,006,146

1,722,471,769

35

2,902,500,000

2,043,256,146

1,723,796,769

جدول شماره 1– تحليل حساسيت منفعت مصرف كننده براساس دو پارامتر نرخ هزينه فرصت و قيمت خودرو

3- 2 –2 مقايسه نرخ بازگشت سرمايه موجر

مقايسه نرخ بازگشت سرمايه : ليزينگ مالي vs ليزينگ عملياتی

در جدول ذيل مقايسه نرخ بازگشت سرمايه در ليزينگ مالی و ليزينگ عملياتی برای طول مدت قرارداد 24 ماه و نرخ سود 30درصد آورده شده است.

جريان نقدينگي  ليزينگ مالی

 

جريان نقدينگی ليزينگ عملياتی

سرمايه گذاری

1,800,000,000-

 

سرمايه گذاری

1,800,000,000-

مجموع اقساط سال اول

1,207,716,920

 

مجموع اقساط سال اول

505,901,564

مجموع اقساط سال دوم

1,207,716,920

 

مجموع اقساط سال دوم + فروش خودرو در سال دوم

2,215,901,564

نرخ بازگشت سرمايه

0.22

 

نرخ بازگشت سرمايه

0.26

     

اقساط ماهانه

100,643,077

 

اقساط ماهانه

42,158,464

بنابراين همانطور كه مشاهده مي­شود، با مفروضات موجود نرخ بازگشت سرمايه در ليزينگ عملياتي در مدت 24 ماه بالاتر از ليزينگ مالی است. در جدول زير نرخ بازگشت سرمايه با مدت زمان قرارداد متفاوت آورده شده است.

جدول شماره 3 مقايسه نرخ بازگشت سرمايه ليزينگ مالی و عملياتی  (نرخ سود ليزينگ 30)

مدت زمان قرارداد (ماه)

نرخ بازگشت سرمايه ليزينگ مالی

نرخ بازگشت سرمايه ليزينگ عملياتی

12

17

27

24

22

26

36

25

26

48

26

27

تحليل حساسيت

نرخ سود تنها پارامتر مؤثر در نرخ بازگشت سرمايه موجر است. در جدول زير نرخ سود مورد نظر براي نقطه سربه سر ليزينگ مالي و ليزينگ عملياتی ارائه شده است.

محاسبات ذيل با فرض عدم اخذ پيش دريافت/وديعه انجام شده و درصورت دريافت هريك از آن­ها نرخ سود ليزينگ عملياتی متفاوت(كمتر) خواهد مي­شود.

جدول شماره 4برآورد نقطه سر به سر سود ليزينگ مالی و عملياتی با نرخ بازگشت سرمايه مشابه

مدت زمان قرارداد (ماه)

نرخ سود ليزينگ مالی

نرخ سود ليزينگ عملياتی

12

30

14

24

30

24

36

30

28

48

30

29

همانطور كه درجدول فوق مشخص است با افزايش مدت زمان قرارداد سودآوری ليزينگ مالي براساس فرمول pmt افزايش يافته و شكاف نرخ سود ليزينگ مالی و ليزينگ عملياتی كاهش مي­يابد.

4 – مدل محاسباتي ليزينگ عملياتی: شماره 2
4 – 1 – معرفی مدل شماره 2

در محاسبات انجام شده براي اجرائی كردن ليزينگ عملياتی، به ارزش زمانی پول باتوجه به نرخ مورد انتظار ليزينگ و مورد انتظار مستاجر توجه شده است.

در اين مدل نيز ارزش باقيمانده قيمت خودرو كه براساس مدت زمان قرارداد و افت سالانه محاسبه و برآورد شده است. لكن جهت منظور نمودن ارزش باقيمانده خودرو در محاسبات باتوجه به نرخ مورد انتظار ليزينگ، ارزش فعلي آن درنظر گرفته مي­شود و از تسهيلات كسر مي­گردد.

همچنين درصورت اخذ وديعه از متقاضي، ارزش فعلي سود سپرده در طي دوره قرارداد محاسبه و از ميزان تسهيلات كسر مي­گردد. درصورتی كه اجاره به موقع پرداخت شوند، وديعه در پايان قرارداد به متقاضی مسترد مي گردد.

مثال:

X( قيمت خودرو ): 2/000/000/000 ريال

S( وديعه ): 100/000/000

n( مدت قرارداد): 24 ماه

 i: (نرخ سود): 30

RV( ارزش باقيمانده خودرو در پايان مدت قرارداد ): 171/000/000

مبلغ اجاره ماهانه: 57/907/785 ريال

4 – 2–توجيه اقتصادی مدل شماره 2
4 – 2 – 1 – هزينه/فايده مدل شماره 2 برای مصرف كننده

در اين قسمت برآورد مازاد هزينه پرداختی براي مستأجر با دو فرض انتقال و يا عدم انتقال مالكيت در پايان قرارداد براساس مثال فوق، ارائه شده است:

جدول شماره 5 مقايسه هزينه پرداختی مستأجر در صورت انتقال مالكيت 

رديف

عنوان

ميليون ريال

1

كل مبلغ پرداختی برای مالكيت در ليزينگ عملياتی

3,099,786,835

2

كل مبلغ پرداختی در ليزينگ مالی

2,683,815,377

3

مازاد پرداختي برای مالكيت نسبت به ليزينگ مالی

415,971,458

4

ارزش آتي مازاد پرداختي طي اجاره ها در ليزينگ مالي و هزينه فرصت از دست رفته پيش پرداخت­ طبق نرخ مورد انتظار مستاجر

1,744,190,769

5

نرخ مورد انتظار مستاجر

30%

6

مازاد پرداختی نسبت به ليزينگ مالي باتوجه به هزينه فرصت برای مالك شدن

1,328,219,311 –

جدول شماره 6 مقايسه هزينه پرداختی مستأجر در صورت عدم انتقال مالكيت 

رديف

عنوان

ميليون ريال

1

كل مبلغ پرداختي در ليزينگ عملياتی

1,389,786,835

2

كل مبلغ پرداختی در ليزينگ مالی

2,683,815,377

3

مازاد پرداختی نسبت به ليزينگ مالی

1,294,028,542 –

4

ارزش آتی مازاد پرداختی طي اجاره ها در ليزينگ مالی و هزينه فرصت از دست رفته پيش پرداخت­ طبق نرخ مورد انتظار مستاجر

1,744,190,769

5

نرخ مورد انتظار مستاجر

30%

6

مازاد پرداختي نسبت به ليزينگ مالی باتوجه به هزينه فرصت

3,038,219,311 –

4 – 2 –2 مقايسه نرخ بازگشت سرمايه موجر

همانطور كه گفتيم اين مدل طوري طراحي شده است كه نرخ سود مورد انتظار لیزینگ و نرخ بازگشت سرمايه يكسان شوند و مزیت این روش در این میباشد که لیزینگ در هر شرایط قراردادی به نرخ مورد نظر خود میرسد.

بنا براين نرخ بازگشت سرمايه مثال فوق مطابق نرخ سود مورد انتظار و معادل  30درصد مي­باشد و مانند مدل یک نیازی به افزایش مدت قرارداد جهت تطبیق نرخ لیزینگ عملیاتی با لیزینگ مالی نمیباشد.

ضمنا در این مدل تاثیر تخفیف اخذ شده در خریدهای عمده انجام شده توسط لیزینگ و یا تخفیف اخذ شده در قراردادهای کمک فروش با توجه به شرایط قراردادی مورد نظر لیزینگ در نرخ سود مورد انتظار لیزینگ محاسبه میگردد.

تخفیف محاسبه شده با توجه به اختلاف ارزش فعلی سودهای حاصله در دو نرخ مورد انتظار لیزینگ و نرخ جاری محاسبه میگردد.این بدان معنی است که لیزینگ میتواند تخفیف مورد نظر خود را در شرایط مختلف قراردادی محاسبه نماید و یا نسبت به تحلیل شریط پیشنهادی اقدام نماید.

تحلیل انجام شده در این مدل از دو دیدگاه صورت گرفته است:

1-در صورتی که مستاجر در پایان قراداد تمایل به انتقال مالکیت داشته باشد.

2-در صورتی که مستاجر در پایان قراداد تمایل به انتقال مالکیت نداشته باشد.

در دوحالت فوق هزینه فرصت از دست رفته مستاجر بعلت اضافه پرداخت در هر اجاره و با توجه به نرخ مورد انتظار مستاجر محاسبه گردیده و با مازاد یا کمبود پرداخت اجاره ها در دو مدل لیزینگ مالی و لیزینگ عملیاتی جمع جبری شده است تا مستاجر نسبت به بهره مندی اقتصادی در صورت استفاده از لیزینگ عملیاتی آگاه گردد.

5 – مدل شماره 3

همانطور كه گفتيم شركت­های ليزينگ مي­توانند براساس صرفه و صلاح خود يكی از دو مدل پيشنهادی فوق­ الذكر را انتخاب نمايند. لكن درصورتي كه نرخ بازگشت سرمايه ليزينگ مالی را محاسبه نماييم و ارزش فعلی قيمت برآورد شده فروش خودرو را براساس نرخ بازگشت سرمايه ليزينگ مالی تنزيل نموده و از سرمايه گذاري ليزينگ كسر نماييم، مدل سومی حاصل خواهد شد كه درواقع تركيب و تعديل شده مدل های شماره يك و دو خواهد بود.