انتشار گزارش توجیهی افزایش سرمایه در سامانه کدال

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم بر رو سایت کدال از طریق لینک زیر قابل دسترسی میباشد:

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی بر روی سایت کدال

 

پیام بگذارید