خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • اخبار شرکت
  • خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده 

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ  1401/02/31 درمحل خيابان خرمشهر(آپادانا سابق)، پلاک 61 با حضور 78/45 درصد سهامداران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات تصمیم گیری نمود.

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیرهماهیتشمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملینوع شرکتنوع عضویت
بانک صنعت و معدنحقوقی10100841160سهامی خاصاصلی
گروه سرمايه گذاری آتيه دماوندحقوقی10102277635سهامی عاماصلی
سرمايه گذاری صنايع شيميائی ايرانحقوقی10100970248سهامی عاماصلی
رفاه انديش سرمايه انسانی صنعت و معدنحقوقی10100970248سهامی خاصاصلی
توسعه صنعت و معدن نو انديشانحقوقی10100970248سهامی خاصاصلی

 جزئیات کامل بر روی سایت کدال

پیام بگذارید