تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • اخبار شرکت
  • تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/11/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1401/11/25 درمحل  خيابان خرمشهر(آپادانا سابق)، پلاک 61 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

ب– دستور جلسه
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی

اسامی سهامداران

تعداد سهام

درصد مالکیت

ساير

362903659

9.07 %

شرکت سرمايه گذاری صنايع شيميايی ايران

390859754

9.77 %

شرکت سرمايه گذاری آتيه دماوند ( سهامی عام )

530572904

13.26 %

بانک صنعت و معدن

1932817544

48.32 %

جمع

3217153861

80.43 %

د- اعضای هیئت رئیسه

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  افشين پناهنده کافي فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  الهام اخلاقي مطلق  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  افشين احمدزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا اسدپور کفاش  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیرهشمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملینوع عضویتنام نماینده عضو حقوقیکد ملی نماینده عضو حقوقیسمتموظف/غیر موظف مقطع تحصیلیرشته تحصیلیحضور در جلسه
بانک صنعت و معدن10100841160اصلیعليرضا اسدپورکفاش0052190420نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشدمديريت اجرايیبله
گروه سرمايه گذاری آتيه دماوند10102277635اصلیعلی اصغر قاسميان2142546404رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشدمديريت جهانگردیبله
سرمايه گذاری صنايع شيميائی ايران10100970248اصلیمحمدرحيم احمدوند3961180776عضو هیئت مدیرهغیرموظفکارشناسي ارشداقتصادبله
رفاه انديش سرمايه انسانی صنعت و معدن14004552979اصلیعلي زارعی3256694675عضو هیئت مدیرهغیرموظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانیبله
توسعه صنعت و معدن نو انديشان10320259745اصلیمحمدزمان محمدي شيرکلائی2259898114عضو هیئت مدیرهموظفدکتراعلوم اقتصادیبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی:

شرحنامکد ملیمقطع تحصیلیرشته تحصیلیحضور در جلسه
مدیر عاملعليرضا اسدپورکفاش0052190420کارشناسي ارشدمديريت اجرايیبله
رییس کمیته حسابرسیعلي زارعی3256694675کارشناسي ارشدمديريت بازرگانیبله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
 
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
 
 
شرحسال منتهی به 1401/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
 

۱,۹۱۴,۵۷۶

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
 

۳,۶۴۹,۹۲۵

تعدیلات سنواتی
 

۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
 

۳,۶۴۹,۹۲۵

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
 

(۸۷۷,۲۴۳)

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
 

(۲,۰۰۰,۰۰۰)

سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
 

۷۷۲,۶۸۲

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
 

۰

سود قابل تخصیص
 

۲,۶۸۷,۲۵۸

انتقال به اندوخته‌ قانونی
 

(۹۵,۷۲۹)

انتقال به سایر اندوخته‌ها
 

(۶۱,۷۹۹)

سود (زیان) انباشته پايان دوره
 

۲,۵۲۹,۷۳۰

سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
 

(۱,۰۰۰,۰۰۰)

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
 

۱,۵۲۹,۷۳۰

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
 

۴۷۹

سود نقدی هر سهم (ریال)
 

۲۵۰

سرمایه
 

۴,۰۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنيای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

 
شرحسال قبل – مبلغسال جاری – مبلغتوضیحات
حق حضور (ریال)14,000,00022,000,000 حداقل 1 جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0  جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)3,0004,000به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)017,600,000  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)017,600,000  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی017,600,000  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی020,000
سایر موارد:
با توجه به وجود ويروس کرونا مجمع اين شرکت با رعايت فاصله گذاري، استفاده از ماسک، انجام واکسيناسيون و استفاده حداکثري از برگزاري جلسات غيرحضوري ، بصورت آنلاين و حضوري برگزار مي گردد. از سهامداران محترم تقاضا دارد با مشاهده آنلاين جلسه مجمع اين شرکت از طريق تارنماي https://majma.stream1.ir/imlco ما را در برگزاري شايسته مجمع ياري فرمايند. به دليل شرايط کرونااز توزيع هرگونه پذيرايي و اقلام تبليغاتي خودداري خواهد شد.
 

لینک اطلاعیه در کدال

پیام بگذارید