تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • اخبار شرکت
  • تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:30 روز چهارشنبه مورخ 1402/12/09 درمحل  نياوران، خيابان سباری(آجودانيه)، کوچه فهيمی ، پلاک 6، مجموعه فرهنگي و آموزشی بانک صنعت و معدن برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

ب– دستور جلسه
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی

اسامی سهامداران

تعداد سهام

درصد مالکیت

ساير

23628466

0.59 %

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی نماد صنعت و معدن

276380894

6.91 %

شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران

390857754

9.77 %

شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند ( سهامي عام )

604545260

15.11 %

انک صنعت و معدن

1932815544

48.32 %

جمع

3228227918

80.71 %

د- اعضای هیئت رئیسه

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  افشين پناهنده کافي فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  الهام اخلاقي مطلق  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس دستوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمدرحيم احمدوند  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیرهشمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملینوع عضویتنام نماینده عضو حقوقیکد ملی نماینده عضو حقوقیسمتموظف/غیر موظف مقطع تحصیلیرشته تحصیلیحضور در جلسه
بانک صنعت و معدن10100841160اصلیعليرضا اسدپورکفاش0052190420عضو هیئت مدیرهغیرموظفکارشناسي ارشدمديريت اجرايیبله
گروه سرمايه گذاری آتيه دماوند10102277635اصلیهادي فرج اله اصفهانی0055897088عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشدMBAبله
سرمايه گذاری صنايع شيميائی ايران10100970248اصلیمحمدرحيم احمدوند3961180776نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشداقتصادبله
رفاه انديش سرمايه انسانی صنعت و معدن14004552979اصلیعلي زارعی3256694675رئیس هیئت مدیرهغیرموظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانیبله
توسعه صنعت و معدن نو انديشان10320259745اصلیمحمدزمان محمدي شيرکلائی2259898114عضو هیئت مدیرهموظفدکتراعلوم اقتصادیبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی:

شرحنامکد ملیمقطع تحصیلیرشته تحصیلیحضور در جلسه
مدیر عاملمحمدرحيم احمدوند3961180776کارشناسي ارشداقتصادبله
رییس کمیته حسابرسیعلي زارعی3256694675کارشناسي ارشدمديريت بازرگانیبله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
 
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
 
 
شرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
 

۱,۸۰۷,۱۱۵

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
 

۲,۵۲۹,۷۳۰

تعدیلات سنواتی
 

۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
 

۲,۵۲۹,۷۳۰

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
 

(۹۴۳,۸۵۲)

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
 

۶۱,۷۹۹

سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
 

۱,۶۴۷,۶۷۷

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
 

۰

سود قابل تخصیص
 

۳,۴۵۴,۷۹۲

انتقال به اندوخته‌ قانونی
 

(۹۰,۳۵۶)

انتقال به سایر اندوخته‌ها
 

0

سود (زیان) انباشته پايان دوره
 

۳,۳۶۴,۴۳۶

سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
 

(۱,۱۲۰,۰۰۰)

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
 

۲,۲۴۴,۴۳۶

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
 

۴۵۲

سود نقدی هر سهم (ریال)
 

۲۸۰

سرمایه
 

۴,۰۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنيای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

 
شرحسال قبل – مبلغسال جاری – مبلغتوضیحات
حق حضور (ریال)22,000,00033,000,000 حداقل 1 جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0  جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)4,0008,250به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)17,600,00022,000,000  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)17,600,00022,000,000  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی17,600,00022,000,000  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی20,00040,000
سایر موارد:
مورد ديگری مطرح نگرديد.
 

لینک اطلاعیه در کدال

پیام بگذارید