لیزینگ خودرو کار

لیزینگ خودرو کار

شرایط اعطای تسهیلات لیزینگ صنعت و معدن پروتکل خودرو کار

1. شرايط اختصاصی متقاضی

1- وضعيت در آمدی متقاضی : متقاضی بايد شاغل و مدارک و مستندات درامدی معتبر و مرتبط با رشته شغلی داشته باشد.

2- ارائه گواهینامه معتبر رانندگی مطابق با نوع خودرو درخواستی

 • درصورتی که متقاضی راننده نبوده و یا شرایط رانندگی را دارا نمی باشد می تواند یک نفر را بعنوان راننده معرفی نماید.(ارائه مدارک طبق بند (6))

3- سن متقاضی : حداقل 18 سال و حداكثر 70 سال باشد .

4- فاکتور فروش رسمی /معرفی نامه / مبایعه نامه: ارائه فاکتور رسمی فروش / معرفی نامه معتبر خطاب به لیزینگ صنعت و معدن  یا تنظیم مبایعه نامه بین فروشنده، خریدار و لیزینگ ( طبق فرمت ارائه شده)

5- خريد و فروش بين زوجين، افراد تحت تكفل آنان و اقوام و بستگان ممنوع است.

6- بازدید و کارشناسی:بازدید خودرو ها  قبل از انعقاد قرارداد صرفاً توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد شد .

7- تعداد کالا :حداکثر تعداد خودرو درخواستی برای هر شخص حقیقی 1 دستگاه به هر کدملی می باشد.

2. مستندات شناسائی فروشنده (خارج از تفاهم نامه)

 • فاکتور رسمی فروش یا معرفی نامه با درج کد اقتصادی /شناسه اقتصادی / شناسه صنفی  بنام لیزینگ صنعت و معدن-
 • کپی شناسنامه تمام صفحات و کارت ملی فروشنده
 • ارائه مدارک خودرو شامل سند فروش (سند کمپانی)-سند مالکیت(برگ سبز)- کارت خودرو – بیمه – آخرین سند قطعی منقول( در صورت نقل و انتقال)

3. مدت بازپرداخت اعطای تسهيلات

مدت تسهيلات با توجه به درخواست متقاضی  و رعایت عمر مفید خودرو  حداقل 12 و  حداكثر 60 ماه می باشد

4- شرایط اعطای تسهیلات بر اساس نوع خودرو 

 1. تسهیلات کامیونت:     
  • تسهیلات حداکثر تا 70درصد ارزش خودرو تا سقف 7,000 میلیون ریال با معرفی ضامن معتبر) حداکثر 3 نفر ضامن معتبر (در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی در رهن لیزینگ صنعت و معدن
  • تسهیلات حداکثر تا 70درصد ارزش خودرو بیش از 7,000میلیون تا سقف 10.000 میلیون ریال با ارائه وثیقه ملکی معتبر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک/ فروش اقساطی در رهن لیزینگ صنعت و معدن
 2. تسهیلات کامیون تک و جفت محور: 
  • تسهیلات حداکثر تا 70 درصد مبلغ خودرو تا سقف 8,500 میلیون ریال با معرفی ضامن معتبر) حداکثر 3 نفر ضامن معتبر (در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی در رهن لیزینگ صنعت و معدن
  • تسهیلات حداکثر تا70 درصد ارزش خودرو بیش از 8,500 میلیون تا سقف 11 میلیارد ریال با ارائه وثیقه ملکی معتبر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک/ فروش اقساطی در رهن لیزینگ صنعت و معدن
  • تسهیلات حداکثر تا 50 درصد مبلغ خودرو تا 11 میلیارد ریال با معرفی ضامن معتبر )حداکثر 3 نفر ضامن معتبر (یا ارائه وثیقه ملکی معتبر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی در رهن لیزینگ صنعت و معدن
 3. تسهیلات کامیون کشنده و اتوبوس:
  • تسهیلات حداکثر تا 70 درصد مبلغ خودرو تا سقف 9,000 میلیون ریال با معرفی ضامن معتبر )حداکثر 3 نفر ضامن معتبر (یا ارائه وثیقه ملکی معتبر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی در رهن لیزینگ صنعت و معدن
  • تسهیلات حداکثر تا 70 درصد مبلغ خودرو از سقف 9,000 میلیون ریال تا 11 میلیارد ریال با ارائه وثیقه ملکی معتبر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی در رهن لیزینگ صنعت و معدن
  • تسهیلات حداکثر تا 50 درصد مبلغ خودرو تا 11 میلیارد با معرفی ضامن معتبر )حداکثر 3 نفر ضامن معتبر( یا ارائه وثیقه ملکی معتبر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی در رهن لیزینگ صنعت و معدن
 4. تسهیلات مینی بوس ، ون، کاروان:
  • تسهیلات حداکثر تا70 درصد مبلغ خودرو تا سقف 6,500 میلیون ریال با معرفی ضامن معتبر )حداکثر 3 نفر ضامن معتبر( در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی در رهن لیزینگ صنعت و معدن
  • تسهیلات حداکثر تا 70درصد ارزش خودرو بیش از 6,500 میلیون تا سقف 8,500 میلیون ریال با ارائه وثیقه ملکی معتبر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی در رهن لیزینگ صنعت و معدن
 5. تسهیلات کاربری های مجاز:
  • تسهیلات حداکثر تا70 درصد مبلغ خودرو تا سقف 7,500 میلیون ریال با ارائه وثیقه ملکی معتبر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک
 6. تسهیلات نیسان، وانت و پیکاپ:
  • تسهیلات حداکثر تا70 درصد مبلغ خودرو تا سقف 4,000 میلیون ریال با معرفی ضامن معتبر )حداکثر 3 نفر ضامن معتبر (در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی در رهن لیزینگ صنعت و معدن ارائه وثیقه ملکی معتبر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی
  • تسهیلات حداکثر تا70 درصد مبلغ خودرو از سقف 4,000 میلیون ریال تا سقف 7,500 میلیون ریال با ارائه وثیقه ملکی معتبر در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک/ فروش اقساطی

5- مستندات شناسائي راننده (درصورتی که متقاضی شرایط لازم را دارا نمی باشد می تواند با رعایت سایر شرایط وضوابط اقدام به معرفی راننده نماید)

كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه متقاضی-كپی برابر اصل کارت ملی (پشت و رو) -كپی برابر اصل كارت پايان خدمت (پشت و رو) -كپی برابر اصل گواهینامه (پشت و رو) -سابقه كار رانندگی- ارائه کارت هوشمند رانندگی- ارائه کارت سلامت رانندگی -بارنامه/ نامه از اتحادیه یا شرکتی که بنوان راننده در آنجا فعالیت می کند.